Одељење за буџет и финансије

Одељење за буџет и финансије обавља послове који се односе на:

 • припрему и извршење буџета,
 • финансијско планирање,
 • управљање готовинским средствима,
 • контролу расхода,
 • буџетско рачуноводство,
 • вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора,
 • састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја,
 • извештавање,
 • послове припреме и израде предлога финансијског плана,
 • расподеле средстава индиректним буџетским корисницима у оквиру одобрених апропријација,
 • израду нацрта буџета града, све јединствене буџетске класификације укључујући и програмску;
 • припрему и достављање корисницима буџета упутство за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; анализу предлога финансијских планова буџетских корисника и усаглашености са упутством;
 • припрему допунског буџета (ребаланса); израду предлога решења о привременом финансирању; обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама;
 • припрему и утврђивање месечне, тромесечне, и шестомесечне квоте; разматрању захтева за измену квоте; предлагање привремене обуставе извршења буџета буџетским корисницима;
 • пријем и разматрање предлога Одлуке извршења буџета; измену Одлуке извршења буџета; разматрање захтева за преузимање обавеза; одобрење (решења) о преусмеравању апропријација; припрему нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
 • отварању консолидованих рачуна трезора (за динарска и девизна средства), подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских рачуна корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а;
 • извештавање о коришћењу средстава; старање о пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор;
 • припрему пројекције и праћења прилива прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета и управљање готовином; контролисање захтева за плаћање и трансфер средстава и захтева за плате;
 • израду периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог рачуна трезора;
 • усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима; припрему и извршавање плаћања;
 • мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији;
 • вођење евиденција о основним средствима и пословном простору;

Учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.

Руководилац одељења: Ивана Лазић

Телефон: 012/539-631

A) ОДСЕК ЗА БУЏЕТ

Шеф Одсека: Сања С. Марјановић

Телефон: 012/539-714

Б) ОДСЕК ЗА ТРЕЗОР

Шеф одсека: Весна Игњатовић

Телефон: 012/539-710

В) ОДСЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО 

Марица Илић                                           

Телефон: 012/539-721

Г) ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКУ ОПЕРАТИВУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Шеф одсека: Виолета Стојановић

Телефон: 012/539-709

Координатор: Мирјана Добросављевић

Телефон: 012/539-713

Д) ОДСЕК ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА, ФОНДОВА, ТРАНСФЕРА И КОНТРОЛЕ ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Шеф одсека: Јасмина Миленковић

Телефон: 012/539-695

Ђ) ОДСЕК ЗА КОНТРОЛУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ

Шеф Одсека: Александра Ђорђевић

Телефон: 012 / 539-700

Scroll to Top